Vision 2025

 • OK 77 är en orienteringsförening för alla med kontinuerlig, målinriktad och framåtsträvande verksamhet med gemenskap över gränser och för ett friskt och upplevelsefyllt liv.

Verksamhetsstrategi

 • OK 77 är en universalförening för orientering. Föreningen är öppen för alla intresserade av konditions- och tävlingsorientering och ordnar även nybörjarverksamhet för både barn och vuxna. Verksamheten baserar sig på frivilliga krafter och medlemmarna förväntas delta i arrangemangen.
 • Huvudsakligen deltar OK 77 i fotorientering. Även i skid-, cykel- och precisionsorientering är det möjligt att representera föreningen. Verksamhetsområdet inbegriper huvudstadsregionen. Föreningen är medlem i FSO (Finlands Svenska Orienteringsförbund) och SSL (Suomen Suunnistusliitto).
 • Föreningen strävar efter att årligen arrangera en nybörjarkurs i orientering för barn och ungdomar och skilt även för vuxna. Verksamhet ordnas skilt för nybörjare, barn samt ungdom och elit (U&E). En del av verksamheten är gemensam för hela föreningen.
 • Alla får delta på egen nivå, och för dem som strävar efter framgång inom orientering erbjuds tränare samt en målinriktad träningsmiljö. Föreningen strävar efter goda prestationer inom tävlingsorientering samt i värdestafetter. Det finns tränings- och tävlingsverksamhet även för dem med lite lägre ambitioner. Föreningen önskar att alla oberoende av mål trivs.
 • Föreningens centrala verksamhetsgrupper består av juniorer, träningsgruppen, motionsorienteringsgruppen, fest & buffégruppen, stuggruppen och kartgruppen. Arrangemangen koordineras av en verksamhetskoordinator.
 • Verksamhetslinjerna bestäms på föreningens vår- och höstmöten. På vårmötet behandlas föregående års årsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen samt diskuteras och bestäms föreningens verksamhet på längre sikt. På höstmötet bestäms verksamhets-planen och budgeten för följande år samt fastställs medlemsavgifterna för det kommande året. Därtill väljs styrelsen för det följande året. Styrelsen består av ordförande, viceordförande, kassör och sekreterare samt tre medlemmar. Styrelsen besluter självständigt om styrelsemedlemmarnas övriga uppgifter.
 • Övriga nyckelpositioner i föreningen innehas bl.a. av de ansvariga för junior- och träningsverksamheten samt motionsorienteringen, kartombudsmannen, materialförvaltaren, den utbildningsansvariga, webmaster samt de ansvariga för klubbdräkterna och klubbstugan. Dessa poster besätts på obestämd tid.

Verksamhetslinjer

 • Alla får och kan vara med oberoende av färdighet, förmåga och språk.
 • Verksamheten utvecklas långsiktigt. Målet är att aktivera och utbilda fler ledare, tränare och funktionärer till föreningens verksamhet.
 • Föreningen rekryterar aktivt barn och unga bl.a. genom att arrangera orienteringskurser samt presentera orientering i skolor.
 • För barnen strävar vi efter en trygg samt glad och positiv miljö, där upplevelser, vänner och närhet till naturen betonas. I barn- och ungdomsverksamheten kommer barnen tillsammans med tränarna överens om spelreglerna.
 • Föreningen bjuder på en trygg och drogfri verksamhet. I föreningen visar vi respekt för varandra, omgivningen och naturen.
 • Föreningen följer i sin tävlingsverksamhet SSL:s grenregler och antidopingkommitténs föreskrifter.
 • Föreningen utdelar årligen pris åt de mest framgångsrika orienterarna. Barn och ungdomar som deltar aktivt i verksamheten belönas likaså.
 • Föreningen premierar sina i arrangemangsuppgifter aktivt deltagande medlemmar med pris och utmärkelser.

Spelregler

 • Alla är välkomna med i verksamheten oberoende av sina kunskaper eller deltagaraktivitet.
 • Flickor och pojkar tränar tillsammans.
 • Ingen åsidosätts eller bedöms enligt sin orienteringsförmåga.
 • På alla träningar finns en tränare eller ledare närvarande. Ingen lämnas ensam på träningarna.
 • Barnen lyssnar på tränarna och ledarna och givna anvisningar följs.
 • Barnen får svar på sina frågor.
 • Föräldrarna låter tränarna handha barnens träning.

Se ytterligare spelregler även under Stjärnföreningsverksamhet.

Godkänt på föreningens vårmöte den 14 mars 2016