Registerbeskrivning enligt EU:s dataskyddsförordning (05/2018)

Registrets namn: Länsirastit deltagarregister.
Registerförare: OK 77 rf, FO-nummer: 0894500-9.

OK 77 rf fungerar som registerförare för personuppgifter som samlas in vid motionsorienteringen Länsirastit (härefter LR) för att trygga deltagande och betjäna deltagarna med resultattjänst. OK 77 samlar bara in nödvändiga personuppgifter och skyddar dessa på bästa möjliga sätt.

1. Ansvariga personer
1.1. Personer som ansvarar för registerärenden och övriga kontaktpersoner
OK 77:s styrelse, användarnamn för e-post: ordforande eller styrelse. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Närmare kontaktuppgifter inklusive LR-ansvarige finns på nätsidan www.ok77.fi.

1.2. Behandlare av personuppgifter
OK 77 behandlar själv personuppgifterna. Ifall behandlingen sköts av en tredje part, garanterar OK 77 att behandlingen sker enligt rådande lagstiftning.

2. Syfte med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas i samband med LR-tillfällen för deltagaradministration samt information och statistik. Exempel på detta: 1) anmälningsblanketten som deltagaren fyller i, 2) kontroll av att deltagarna anmält sig i målet och 3) resultatlistor som publiceras offentligt på nätsidan www.ok77.fi.

3. Registrets personkategorier, datainnehåll och personuppgiftskategorier
I registret behandlas deltagarens Emit-brickas nummer, för- och efternamn, telefonnummer samt ev. fordon (registernummer). Resultatlistorna lagras för publicering och innehåller då deltagarens Emit-brickas nummer, för- och efternamn samt resultat (slutresultat och mellantider). För andra än barn och ungdomar är det frivilligt att uppge dessa uppgifter, men utan dem kan OK 77 inte kontrollera att deltagaren kommit i mål eller publicera resultatet i resultatlistan. Deltagande sker alltid på egen risk.

4. Regelmässiga uppgiftskällor
Alla uppgifter är givna av deltagarna själva. OK 77 har inte möjlighet att under LR-tillfällen kontrollera uppgifternas riktighet. OK 77 hämtar för- och efternamn kopplade till Emit-brickors nummer från Suomen Suunnistusliitto r.y.:s IRMA-register under orienteringssäsongen. Dessa uppgifter används endast till registrering av resultat. I målet frågas namnet på deltagaren.

5. Uppgifternas uppbevaringstid
Anmälningsblanketterna förstörs inom en vecka efter LR-tillfället. Resultatuppgifterna lagras i datorns minne för kommande LR-evenemang samt offentligt på nätsidan www.ok77.fi.

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
OK 77 överför inte uppgifterna till tredje part utom på begäran om dataportabilitet.

7. Principer för skydd av registret
Av deltagarna ifyllda anmälningsblanketter förvaras omsorgsfullt tills de förstörs. Datorn förvaras omsorgsfullt bakom låsta dörrar då den inte används.

8. Den registrerades rättigheter
Nedan nämnda rättigheter utövas genom att kontakta någon av OK 77:s ansvarspersoner i punkt 1.1.

8.1. Rätt till insyn: Deltagaren kan själv kontrollera uppgifterna i resultatlistorna på nätsidan www.ok77.fi. Deltagaren kan därtill begära granskning av sina uppgifter genom att kontakta någon av OK 77:s ansvarspersoner.
8.2. Rätt till korrigering av uppgifter: OK 77 ansvarar för att utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av deltagaren rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i registret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad.
8.3. Rätt att begränsa hantering av uppgifter: Deltagaren har rätt att begränsa hantering eller invända om användandet av insamlade personuppgifter för informations- eller marknadsföringssyfte.
8.4. Rätt att radera uppgifter: Deltagaren har rätt att få sina uppgifter raderade.
8.5. Rätt att bestämma om portabilitet: Deltagaren har rätt att bestämma om överföring av uppgifter som hen själv gett, i ett allmänt använt format, till ett annat system.

8.6. Rätt att lämna in klagomål: Deltagaren kan vid missnöje vända sig till OK 77:s ansvarspersoner och har alltid rätt att lämna in klagomål till myndigheterna över metoderna som OK 77 använder. Klagomål i Finland görs till dataombudsmannen.