Stadgar för OK 77 r.f.


1 §


Föreningens namn är OK 77 r.f. och dess hemort är Grankulla. Till föreningens
verksamhetsområde hör dessutom Esbo, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda. Föreningens
protokollspråk är svenska.
Föreningen ansluter sig till Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.


2 §


Föreningens uppgift är att väcka och höja intresset för samt befrämja utövandet av
orientering på sitt verksamhetsområde, så att så många som möjligt kan utöva elit-,
tävlings- och motionsorientering i enlighet med sina förutsättningar och behov.


3 §


Sin uppgift kan föreningen förverkliga genom att:

 1. Erbjuda
  • tävlingsverksamhet,
  • utbildning och information,
  • träning,
  • motionsverksamhet,
  • ungdomsverksamhet,
  • annan verksamhet, som syftar till andlig och fysisk fostran.
 2. Med egen verksamhet och kontakter till andra organisationer och myndigheter bidra till att skapa de förutsättningar som erfordras för utövandet av orientering, samt utan att eftersträva vinst förmedla orienteringsutrustning till medlemmar.
 3. Ta emot donationer och testamenten samt äga för verksamheten nödvändiga fastigheter.
 4. Anskaffa medel för att stöda sin verksamhet genom att arrangera nöjestillställningar, talkon, insamlingar och lotterier, idka publikations- och kioskverksamhet samt arrangera olika slags tävlingar och motionstillfällen.

4 §


Till aktiv medlem kan föreningens styrelse anta fysisk person på basen av medlemsansökan.
Till understödande medlem kan föreningens styrelse anta fysisk eller juridisk person, som
önskar stöda föreningen utan att vara skyldig att delta i verksamheten.
Till hedersmedlem kan på styrelsens förslag genom beslut på föreningsmöte kallas
person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningen.


5 §


Person som önskar avgå ur föreningen kan därom göra skriftligt meddelande till styrelsen
eller dess ordförande eller meddela därom muntligt till föreningsmötets protokoll. Utträdet
gäller omedelbart, men medlem är dock skyldig erlägga alla till betalning förfallna eller för
viss tid utfästa avgifter.


6 §


Föreningens styrelse kan utesluta medlem, som

 • försummar erläggandet av medlemsavgift,
 • bryter mot föreningens stadgar,
 • bryter mot lag eller uppträder osportsligt, eller
 • motarbetar föreningens mål och intressen. 

 

Medlem erhåller ett skriftligt meddelande om sin uteslutning. Utesluten medlem har rätt att
kräva att uteslutningen tas till prövning på nästa föreningsmöte, men måste i så fall
skriftligen meddela styrelsen därom inom trettio dagar efter det meddelandet om
uteslutningen postats.


7 §


Medlemsavgifterna fastställes årligen på föreningens höstmöte.


8 §


Verksamhets- och räkenskapsåret samt styrelsens och de olika kommittéernas
verksamhetstid sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna skall tillställas
revisorerna senast en månad före vårmötet.


9 §


Föreningen håller årligen två ordinarie föreningsmöten, ett vårmöte i februari eller mars
och ett höstmöte i november eller december.
På föreningsmöte har alla femton år fyllda närvarande medlemmar, förutom
understödande juridiska personer, en röst. Alla utom i § 15 och 16 nämnda frågor avgöres
med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lottning.
Medlem, som önskar få något speciellt ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte, bör
därom göra skriftligt meddelande till styrelsen senast sju dagar före mötet.


10 §


Extra föreningsmöte hålles antingen då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst 1/10
av föreningens medlemmar för bestämt ärende gjort skriftlig anhållan till styrelsen, varvid
mötet bör hållas inom sex veckor efter det anhållan delgetts styrelsen.
I kallelse till extra föreningsmöte bör meddela vilka ärenden behandlas.

Kallelse till föreningsmöte bör ske minst fjorton dagar före mötet på föreningens hemsidor eller skriftligen/elektroniskt till alla medlemmar. Plats och tidpunkt för föreningsmöte fastställes av styrelsen.


11 §


På föreningens vårmöte behandlas följande:

  1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslistan.
  2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
  3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar och andra medlemmar.
  4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet.
  5. Föredragning av årsberättelsen.
  6. Föredragning av bokslutet och revisionsberättelsen.
  7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
  8. Diskussion och beslut om föreningens verksamhet och mål på längre sikt.
  9. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden.
  10. Av medlemmarna i enlighet med 9 § till behandling anmälda ärenden.
  11. Mötets avslutande.


12 §


På föreningens höstmöte behandlas följande:

  1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslistan.
  2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
  3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar och andra medlemmar.
  4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet.
  5. Fastställande av medlemsavgifterna för följande år.
  6. Verksamhetsplanen och budgeten för följande år.
  7. Val av ordförande för behövliga kommittéer.
  8. Val av ordförande, viceordförande, kassör, sekreterare och tre andra styrelsemedlemmar för ett år.
  9. Val av två revisorer eller två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dem för att granska föreningens räkenskaper och förvaltning under följande år.
  10. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden.
  11. Av medlemmarna i enlighet med 9 § till behandling anmälda ärenden.
  12. Mötets avslutande.


13 §


Föreningens styrelse skall bland annat:

  1. Leda och koordinera verksamheten.
  2. Sköta och ansvara för föreningens ekonomi och egendom.
  3. Fungera som föreningens högsta verkställande och övervakande organ.
  4. Utse medlemmar i kommittéer och arbetsgrupper samt enskilda funktionärer till den del dessa val inte sker på föreningsmöte.
  5. Anställda och avskeda tjänstemän vid behov.
  6. Fastställa reglemente för kommittéer, funktionärer och tjänstemän.
  7. Besluta om intagande och uteslutande av medlemmar.
  8. Utlysa och förbereda föreningsmöten.
  9. Representera föreningen utåt samt bevaka dess intressen.

Styrelsen sammankommer på ordförandens, eller vid förfall för denna, på
viceordförandens kallelse, eller då minst tre styrelsemedlemmar påyrkar detta. Kallelse bör
utgå senast fem dagar före mötet. Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller
viceordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande. Alla ärenden avgörs med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller som styrelsebeslut den åsikt mötesordföranden
företräder utom vid val, då lotten avgör. Till styrelsen väljs sju personer för ett år. Samma person kan vara medlem av styrelsen högst åtta år i följd och ordförande högst fem år i följd.


14 §


Föreningens namn tecknas av ordföranden tillsammans med viceordförande eller endera
av dem tillsammans med sekreteraren eller kassören eller annan funktionär, som styrelsen
beviljat teckningsrätt.


15 §


Beslut om ändring av dessa stadgar kan ske endast på föreningsmöte och för beslutets
giltighet fordras tre fjärdedelar av antalet avgivna röster.


16 §


Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast på två, med minst en månads
mellanrum, på varandra följande föreningsmöten varvid för beslutets giltighet fordras tre
fjärdedelar av antalet avgivna röster. Efter upplösningen skall dess tillgångar överlåtas till
på verksamhetsområdet verkande inregistrerad förening, stiftelse eller fond för orientering
eller friluftsliv.